Příběh Svůďáka

Digitální stopa: Příběh Svůďáka

pro žáky 4. a 5. tříd ZŠ

Osvětový chatbot úplně zdarma, bez stahování, bez instalace, bez přihlašování.

Digitální stopu můžete spustit v běžných webových prohlížečích, tedy i v mobilu.

Digitální stopu: Příběh Svůďáka pustíte také přímo zadáním: https://pribehsvudaka.edukids.cz

Chatbot "Digitální stopa: Příběh Svůďáka" byl připraven ve spolupráci s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) a získal záštitu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Obsahový garant

Pod záštitou

diplom_MŠMT_ Digitální stopa.pdf

Tato vzdělávací aktivita se věnuje tématům digitální stopy, digitálního soukromí, sextingu a kybergroomingu.

V rámci aktivity se žáci seznamují s příběhem Tomáše Svůdného (Svůďáka), který je ústřední postavou a zároveň vypravěčem. Prostřednictvím příběhu Tomáše se žáci dozvídají, jak vypadá rizikové chování v praxi, díky čemuž se zvyšuje pravděpodobnost, že dokážou v reálné situaci toto chování rozpoznat a adekvátně reagovat.

Cílem aktivity není encyklopedická znalost jednotlivých témat, ale především prožitek.

Chcete realizovat osvětový komiks ve výuce?

Vzdělávací cíle

Žák se při průchodu komiksem seznamuje s pojmy jako kybergrooming, digitální identita, stopa nebo nátlak a vydírání na internetu. Po průchodu komiksem:


  • Žák vysvětlí, co je to digitální stopa a jaká rizika jsou s ní spojená

  • Žák dokáže rozpoznat a pojmenovat rizika související s internetovou komunikací (kybergrooming, sexting, nátlak a vydírání)

  • Žák zná možná řešení rizikových situací a dokáže identifikovat formální i neformální zdroje pomoci


RVP ZV 2021

Žák si osvojuje například tyto očekávané výstupy RVP ZV 2021:


  • ČJS-5-2-02 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už nemohou tolerovat

  • I-5-4-03 dodržuje bezpečnostní a jiná pravidla pro práci s digi­tálními techno­logiemi

Vybraná témata (například sexting) jsou zároveň identifikována jako témata spadající do primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže (například rizikové sexuální chování).

dětí si povídalo s chatbotem

* ke dni 2022-11-25

vyměněných zpráv s dětmi

* ke dni 2022-11-25

zvažovalo doporučené volání na Linku Bezpečí

* ke dni 2022-11-25